Radonmätning till fast pris Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Administrator   

Radonmätning 

Vad är radon?
Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. När gasen i sin tur sönderfaller bildas så kallade radondöttrar, som är radioaktiva metallatomer. Radondöttrarna fastnar på damm som vi andas in och kommer på så sätt ner i lungorna.

Radon finns med några undantag överallt i marken i mer eller mindre koncentrerade former. Lufttrycket är ofta lägre inomhus än utomhus och radon kan därför sugas in i hus från marken. Blå lättbetong i byggnaden eller radon i dricksvattnet kan också vara orsaker till förhöjda radonhalter inomhus.

Den enda kända hälsoeffekten av radon är lungcancer. Radon i bostäder orsakar cirka 500 lungcancerfall årligen, varav omkring 50 bland personer som aldrig varit rökare. Eftersom radon och rökning har kraftiga samverkanseffekter är människors rökvanor en stor bidragande faktor  till antalet lungcancerfall till följd av radon.

Eftersom förhöjda radonhalter inomhus är en olägenhet för människors hälsa bör man kontrollera halterna i inomhusmiljöer där folk vistas ofta, till exempel bostäder, skolor och förskolor. Mätningarna ska normalt göras mellan 1 oktober och 30 april, under en period av minst 2 månader. Socialstyrelsens riktvärde för radon i inomhusluft är 200 Becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3). Radonhalten mäts i enheten Becquerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m3). 1 Bq/m3 innebär att en atom sönderfaller per sekund i varje kubikmeter luft. Det är i detta värde som vi mäter radon.

Hur utförs en radonmätning?
Varje enskild mätare vi använder är exponerad i radonrummet hos Strålsäkerhetsmyndigheten i Solna. Detta för att kontrollera varje enskild mätares funktion och exakthet. Med varje mätprotokoll får du även angivit i protokollet vilket D-nr som utgavs när dosan  exponerades. Vi mäter alltid på minst 2 ställen vid en mätning.

Vi har 3 olika typer av radonmätning:
-Korttidsmätning som utförs av elektroniska detektorer. Denna typ av radonmätning passar dig som ska köpa eller sälja ett hus och har bråttom. Dessa instrument visar även andra data som kan vara intressant för inomhusmiljön. Den här typen av mätning utförs av mättekniker på plats. Instrumenten börjar mäta redan efter 4 timmar.
-Korttidsmätning med detektorer. Så kallade spårfilmsdetektorer som man placerar ut själv. Mättidide

Tidsintervall
Vi kan möta Radonvärden på 4 timmar, men vill helst att mätarna kan ligga så länge som möjligt. Gärna några dygn. Vår korttidsmätning lämpar sig för dig som har bråttom vid t. ex. köp eler försäljning av en bostad. En korttidsmätning är ej godkänt som underlag för myndighetsbeslut som t. ex. ansökan om radonbidrag.

Riktvärden
Idag har Socialstyrelsen och Boverket ett riktvärde som innebär att radonhalten ej skall vara mer än 200Bq/m3.
WHO:s nya rekommendation om ett riktvärde på 100 Bq/m3 grundas på att de flesta människor i världen exponeras för halter under 200 Bq/m3. Radon har inte blivit farligare men kunskapen om hur många i världen som blir exponerade för radon, och för vilka halter har ökat.

När du köper nytt hus
Radon betraktas inte som ett dolt fel. Som köpare måste du därför själv kontrollera att huset inte har radonproblem. Ibland finns inte möjlighet för en långtidsmätning som kan jämföras med de riktvärdena som gäller. Ett alternativ är då en så kallad rådgivande korttidsmätning, som tar mellan två och tio dagar. Notera att osäkerheten är stor med korttidsmätningar, därför kan man inte alltid lita på att den uppmätta radonhalten är korrekt.

Du kan också begära att det i köpehandlingarna skrivs in att du mäter efter köpet och hur kostnaderna för en eventuell sanering ska fördelas. För att kunna få bidrag måste du bo och äga huset när du ansöker om bidraget och när du begär utbetalning, efter att åtgärder är gjorda.

Hur farligt är radon?
Enligt Socialstyrelsen är Radon det som bidrar mest till lungcancer näst efter rökning. Kombinationen hög radonhalt tillsammans med rökning är sammantaget ännu farligare.

Hur sanerar man radon?
Om mätresultatet vid radonmätningen visar att det finns mer än 200 Bq/m3 i inomhusluften bör huset sanerast. Kommunen har ofta överblick över de konsulter som är verksamma i din trakt, vilka kan hjälpa dig att ta reda på varifrån radonet kommer.
Är det byggnadsmaterialet som avger radon, behöver du öka luftomsättningen. I enklare fall räcker det ofta med att installera någon typ av frånluftsystem eller montera in ventiler.
Kommer radonet från marken räcker det i enklare fall att täta rensbrunnar för avlopp, runt skyddsrör för vattenledningar eller i genomgående sprickor.
För kraftfullare åtgärder behöver man förändra tryckförhållandena så att inte markluften kommer in i huset. Exempelvis kan detta ske genom att installera en fläkt som suger ut markluften (radonsug) innan den kommer in i byggnaden.
Hos Länsstyrelsen söker du bidrag för att sänka radonhalten i ditt hus om den överstiger 200 Bq/m3inomhusluft. Bidraget är 50 procent (max 15 000 kronor) av kostnaderna för åtgärderna.

Mer information om radon?
Din kommun som har ansvarar för miljö- och hälsoskyddsfrågor är din närmaste informationskälla. Det finns massor av hemsidor och företag som arbetar med radonsanering. Nedan visar vi länkar för dig som vill veta mer.

Länsstyrelsen www.lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen lämnar främst information om bidrag för radonsanering.

Statens strålskyddsinstitut www.ssi.se
Arbetar för en säker strålmiljö i samhället. På deras hemsida finns läsvärda broschyreratt ladda ned kostnadsfritt.

Socialstyrelsen www.socialstyrelsen.se.
Har ett centralt ansvar för hälsorisker i samhället. Socialstyrelsen har en bra hemsida med mycket information.

 

Fill out my online form.
 
 

Kontakta oss

Stockholm / Huvudkontor
08-551 116 80
info@fastighetskonsulterna.com

Göteborg
031-313 47 65
goteborg@fastighetskonsulterna.com

Uppsala
018-444 45 36
uppsala@fastighetskonsulterna.com

Västerås
021-495 35 81
vasterås@fastighetskonsulterna.com

Eskilstuna
016-551 90 50
eskilstuna@fastighetskonsulterna.com

Katrineholm
0150-409 530
katrineholm@fastighetskonsulterna.com

Norrköping
011-444 15 30
norrkoping@fastighetskonsulterna.com

 

Fill out my online form.

Ett urval av tidigare mätningar och besiktningar (klicka på texten för att läsa mer):